نامها ولقبهاي حضرت زهرا


 حضرت صادق (ع) فرمودند: براي فاطمه (س) نزد خداوند 9 نام است: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه، زهرا . اينك با بيان احاديث معصومين(ع)وسخن دانشمندان، وجه تناسب برخي‌از نامها ولقبهاي آن حضرت با وجود مباركشان بيان مي‌گردد:
  


 1-فاطمه (فاطمه يعني بريده شده )   

امام صادق مي‌فرمايند: حضرت فاطمه (س)فاطمه ناميده‌شد زيرا كه مردم از شناخت او بريده شده اند (ناتوانند).
يونس بن ظبيان مي گويد: حضرت صادق (ع)به من فرمود: آيا مي‌داني معني فاطمه چيست؟ گفتم: مولاي من شما بفرمائيد، حضرت فرمودند: يعني از بديها بريده شده است .
 

 فضيلت نام فاطمه

سكوني مي‌گويد: خدمت امام صادق (ع)رسيدم در حاليكه به شدت اندوهگين وناراحت بودم. امام(ع)به من فرمودند: اي سكوني! چرا اندوهگين هستي؟عرض كردم: دختري برايم متولد شده است. امام (ع)فرمودند: اي سكوني! سنگيني او بر زمين است وروزي او با خداست. زندگي او از عمر تو نمي‌كاهد وروزي او از روزي تو جداست. سكوني مي‌گويد: به خدا سوگند آن حضرت اندوه مرا زايل كرد پس امام (ع)فرمودند: آن را چه نام نهادي؟ عرض كردم: فاطمه. حضرت فرمودند: آه،آه،آه.پس دست مباركشان را بر پيشاني نهادند. تا اين كه مي‌گويد امام (ع)فرمودند: اما حال كه او را فاطمه نهادي پس به او ناسزا مگو، اورا لعنت نكن وكتك نزن .
سليمان جعفري مي‌گويد: از امام موسي كاظم (ع)شنيدم كه فرمود: فقر داخل خانه‌اي نمي‌شود كه نام فاطمه از اسامي بانوان درآن خانه باشد.

 


 2-زهرا (زهرا يعني درخشنده ونوراني )

ابوهاشم عسگري مي‌گويد: از امام حسن عسگري پرسيدم: چرا حضرت فاطمه(س)((زهرا))ناميده شد؟ حضرت فرمودند: زيرا فاطمه(س)هنگامي‌كه در محراب عبادت خود مي‌ايستاد نور او براي آسمانيان مي‌درخشيد؛ همانگونه كه ستارگان براي اهل زمين مي‌درخشند.

 3-حوراء انسيه

امام صادق(ع)از پدران بزرگوارشان نقل كرده‌اند كه پيامبر گرامي اسلام فرمودند: نور فاطمه(س)قبل از بوجودآمدن آسمان وزمين آفريده شد. بعضي گفته اند: اي پيامبر خدا! پس او از جنس انسان نيست؟ حضرت فرمودند: ((فاطمه))حوريه ايست به صورت انسان .


 4-صديقه (صديقه يعني زن بسيار راستگو كه كار او سخنش را تصديق مي كند. )
از امام صادق(ع)روايت شده است كه فرمودند: او (فاطمه(س))صديقهءكبري است وكمال امتهاي گذشته بر اساس شناخت او بوده است .

 5- طاهره

امام باقر(ع)به نقل از پدران بزرگوارشان فرمودند: همانا فاطمه دختر پيامبر گرامي اسلام(ص)((طاهره)) ناميده‌شدزيرا او از هر ناپاكي وزشتي پاك بود .