نامها ولقبهاي حضرت زهرا


    6-بتول (بتول يعني بريده شده وجدا شده )

عبيد هروي در كتابش غريبين مي‌گويد: حضرت مريم بتول ناميده‌شدچون از مردها جدا شده‌بود وبا كسي ازدواج نكرد؛ وحضرت فاطمه بتول ناميده شد، چون از نظير وهمتا بريده شده‌است (همتايي ندارد ) .
ابن اثير در كتاب نهايه مي‌گويد: حضرت فاطمه(س)بتول ناميده‌شد چون از بانوان زمان خويش از جهت فضيلت، ديانت واصل ونسب بريده وجدا شده‌بود وگفته‌شده كه آن حضرت بتول ناميده‌شد چون از دنيا بريده‌بود ورو به سوي خداوند داشت.   7-محدثه (محدثه يعني زني كه با او سخن گفته‌شده ودر اينجا يعني زني كه ملائكه با او سخن گفته‌اند.)

اسحاق ابن جعفر مي‌گويد: از امام صادق (ع)شنيدم كه فرمود: همانا فاطمه(س)محدثه ناميده‌شد زيرا ملائكه از آسمان پايين مي‌آمدند وآن حضرت را صدا مي‌زدند همانگونه كه حضرت مريم دختر عمران را صدا مي‌زدند. پس مي‌گفتند: اي فاطمه! همانا خداوند تبارك وتعالي تو را انتخاب كرده وپاك گردانيده وبر تمام بانوان جهان برگزيده است .
اي فاطمه! خاضعانه پروردگارت را عبادت كن، خدا را سجده كن وبا ركوع كنندگان به ركوع برو. پس حضرت فاطمه(س)با ملائكه سخن مي‌گفت و آنها نيز با آن حضرت گفتگو مي‌كردند.
 


   ساير نامها و لقبهاي حضرت زهرا (س)

اضافه بر موارد فوق براي آن حضرت،‌ نامها ولقبهاي بسياري ياد شده‌است كه به برخي از آنها اشاره شده مي‌شود: مباركه، راضيه، مرضيه، صديقه، شهيده كوثر، معصومه، منصوره، زكيه، تقيه، عفيفه، نوريه، جميله، جليله ، وحيده، فريده صادقه، عابده، حانيه، شريفه، مطهره، حكيمه، مطهره، حنانه، اَلصِديقهُ الكُبري ريحانَهُ النَبي، وَديعَهُ الرَسول، حُجَهُ اللهِ الكُبري، حَبيبهُ المُصطَفي، مَريمُ الكُبري بِهجَهُ الفُؤاد، المَغصوبَهُ حَقُها، مُبَشِرَهُ الاولياء، العارِفَهُ بالاَشياء ،العالمهُ بِما كانَ وَما يَكون، نَجمهُ اِكليلِ النَبوه .
 


  كنيه هاي آن حضرت

براي حضرت زهرا (س)كنيه‌هاي بسياري نقل شده‌است. مشهورترين آنها عبارتند از: اُمِ اَبيها، اُمُ الحَسن، اُمُ الحُسين، اُمُ المُحسن، اُمُ السِبطين، اُمُ الائمه، اُمُ الخِيره، اُمُ البَرره .همچنين از كنيه هاي آن حضرت اُمُ المومنين است.