فضائل حضرت زهرا (س)در قرآن  


    1-آيه‌ي تطهير- عصمت حضرت زهرا (س)

قوله تعالي: اِنَما يُريدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِجسَ اَهلَ البَيت ... اَحزاب آيه 33

خداوند فقط مي‌خواهد هر پليدي وگناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد .
از ابو سعيدحذري نقل شده‌است كه گفت: آيه‌ي"اِنَما يُريدُ الله لِيُذهبَ عَنكُمُ الرِجسَ اَهلَ البَيت ..."در مورد پنج نفر نازل شده‌است: رسول گرامي اسلام(ص)، حضرت علي(ع)، حضرت فاطمه(س)، امام حسن و امام حسين(ع).
 


   2- سوره‌ي دهر – اطعام مسكين و يتيم و اسير

ابن عباس مي‌گويد: امام حسن (ع) وامام حسين (ع) بيمار بودند .
پيامبر (ص)با جمعي از اصحاب به ملاقات آنان رفتند. بعضي از اصحاب به اميرالمومنين گفتند: خوب بود براي شفاي فرزندانت نذري مي‌كردي .
حضرت فرمودند: به عهده‌ي من است كه اگر فرزندانم خوب شوند، به شكرانه‌ي بهبودي آنان سه روز روزه بگيرم. حضرت فاطمه(س)نيز همين را فرمودند. فضه خدمتگذار آن حضرت هم همين را گفت.
چون امام حسن(ع) وامام حسين(ع) بهبود يافتند، همه‌ي اهل خانه روزه گرفتند تا به عهد خود وفا كنند، اما غذايي براي افطار نداشتند. حضرت علي(ع) به نزد شمعون يهودي رفت، سه من جو قرض كرد وآن را به نزد حضرت فاطمه(س)آورد روز اول حضرت فاطمه(س)يك من جو را آرد كرد وبا آن پنج نان پخت. هنگامي‌كه حضرت علي(ع)از نماز مغرب بازگشت و مي‌خواستندافطاركنند. فقيري در زد وگفت به من غذا بدهيد. اهل خانه تمام غذاي خود را به فقير دادند وبا آب افطار كردند .
روز دوم كه به پايان رسيد، حضرت فاطمه(س)بار ديگر با يك من جو پنج نان پخت. چون حضرت علي(ع)از نماز بازگشتند وبراي افطار آماده‌شدند كودك يتيمي به درخانه آمد و درخواست غذا كرد. روز دوم هم آنان غذاي خود را به يتيم دادند و با آب افطار كردند
روز سوم هنگام افطار اسيري از اسراي مسلمانان به در خانه آمد وگفت: من نيازمندم، به من غذا بدهيد. بار ديگر آنان تمام غذاي خود را به اسيردادند وبا آب افطار كردند .
چون روز چهارم رسيد حضرت علي(ع)دو فرزند خود را كه مانند جوجه از گرسنگي مي‌لرزيدند به نزد رسول خدا(ص) برد .
پيامبر(ص)فرمودند: دخترم كجاست ؟
حضرت فرمودند: در محراب عبادت است .
پيامبر(ص) برخواستند وبه نزد او رفتند. حضرت فاطمه(س)را ديدند در حاليكه نشانه هاي ضعف وگرسنگي از چمشهايشان پديدار بود. در اين هنگام اين آيه‌ي شريفه نازل شد: "يوفونَ بِالنَذر وَيَخافُون يَوماً كانَ شَرُهُ مُستَطيراً وَيَطعِمونَ الطَعامَ عَلي حُبِه مِسكيناً وَيَتيماً وَاَسيراً"
(آنان به نذر خود وفا مي‌كنند واز روزي كه شر وعذابش فرا گير است ،مي‌ترسند وغذاي خود را با اين كه به آن علاقه (ونياز)دارند به مسكين ويتيم واسير مي دهند .) سوره ي دهر آيه 7و8
از نكته‌هاي لطيف در اين سوره (دهر ياانسان )بنا بر اينكه در شأن اهل بيت(ع)نازل شده، اين است كه خداوند سبحان به احترام حضرت زهرا(س)وروشني چشم رسول خدا(ص)نامي از حورالعين(زنان سياه چشم وسيمين تن بهشتي)نبرده وتنهابه نام وِلدان مُخَلَدون(نوجوانان خدمتكار بهشتي)تصريح فرموده است .